Shirt

 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Porter Classic" Local Black Shirt
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Beams" Navy Check Western Shirt(새제품)
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Digawel" Half Stripe Shirt
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "J.PRESS" Madras Buttondown Pull Over Shirt
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Buzz Rickson's" 40's USN Chambray Pin Up Girl Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Big Yank" Denim Western Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Or Slow x Beams" Denim Western Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Unfil" 20ss Cotton Silk Beige Big Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "Digawel" Navy Polka Dot Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "COOHEM" Blue Crazy Pattern Big Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "COOHEM" 18ss Tweed Shirt
  • 품절
 • 테이크아이비, 세컨핸즈샵
  "South2 West8" Check Half Shirt
  • 품절